مهر 28, 1399

زنان چیزی برای از دست دادن ندارم

in زنان

by Shooresh Azadi

https://www.youtube.com/watch?v=sAn-G3IisrM
مهر 26, 1399

ترانه خوابتو دیدم

in طنز

by Shooresh Azadi

https://www.youtube.com/watch?v=-QOks-MBR38